Svátost křtu a svátost myropomazání

Krst

„Svatý křest je základem celého křesťanského života, vstupní branou do života v Duchu a branou, která otevírá přístup k ostatním svátostem. Křtem jsme osvobozeni od hříchu a znovuzrozeni jako Boží děti, stáváme se Kristovými údy; jsme přivtěleni k Církvi a stáváme se účastnými jejího poslání. Proto se křest správně a vhodně definuje jako svátost znovuzrození skrze vodu ve slově.“ (KKC 1213)

„Svátost biřmování (myropomazání – název pro východní církve) tvoří se křtem a eucharistií souhrn svátostí uvedení do křesťanského života, jejichž jednotu je nutno uchovávat. Je tedy třeba vysvětlovat věřícím, že tato svátost je potřebná k dovršení křestní milosti. Vždyť svátost biřmování pokřtěné dokonaleji spojuje s Církví a obdařuje zvláštní silou Ducha Svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové.“ (KKC 1285)  

Křest dítěte v naší Církvi a následně i myropomazání má být ve vlastní farnosti – ve farnosti, do níž náležejí rodiče dítěte podle místa bydliště.

POSTUP:

  1. O křest dítěte požádá na farním úřadě rodič dítěte (ne jiný příbuzný) minimálně měsíc před plánovaným termínem křtu. Rodič přinese k nahlédnutí rodný list dítěte.
  2. Křtí se podle dohody ve farním kostele sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem – centrum nebo v kterémkoli římskokatolickém kostele, který se nachází na území naší Řeckokatolické farnosti.
  3. Příprava na křest probíhá po dohodě s rodiči. Účastní se jí rodiče dítěte a pokud je to možné, také kmotři.
  4. Kmotrem může být pokřtěný a praktikující katolík (řecko nebo římskokatolík) starší 16 let, je buď svobodný, nebo církevně sezdaný. Písemný doklad není nutný, nahrazuje se ústním čestným prohlášením při nahlášení křtu. Pokud někdo nesplňuje podmínky být křestním kmotrem, může být zapsaný jako „svědek u křtu“.

Ke křtu je třeba přinést: Křestní svíci a křestní roušku (dají se koupit v nejbližší prodejně Knihkupectví Jonáš v Litoměřicích).

KŘEST DOSPĚLÝCH

Je potřeba přinést: rodný list, OP

Příprava probíhá po dobu jednoho roku individuální formou po dohodě kněze s katechumenem.