Svátost pomazání nemocných

svatost pomazani nemocnych

„Církev věří a vyznává, že mezi sedmi svátostmi existuje jedna svátost určená zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí: pomazání nemocných.” (KKC 1511)

„Svátost pomazání nemocných se uděluje nemocným v nebezpečí smrti tak, že se mažou patřičně posvěceným olejem (olivovým nebo jiným rostlinným) na čele a na rukou a říká se přitom jedenkrát: Skrze toto svaté pomazání ať tě Pán pro své milosrdenství posílí milostí Ducha Svatého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ (KKC 1513)

V naši východní církve se svátost pomazání nemocných uděluje pomazáním svatým olejem, který si sám kněz posvětil v samotném obřadu a tak značí znamením kříže na očích, uších, nose, ústech, prsou, rukou a nohou nemocného. (porov. kán. 741 CCEO) Říká se přitom: „Svatý Otče, lékaři duší i těl, tys poslal svého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, aby léčil každou nemoc a zachraňoval před smrtí. Uzdrav skrze toto pomazání svého služebníka (svou služebnici) jméno od nadvlády jeho (její) tělesné a duševní nemoci a obnov milostí svého Krista na přímluvu přesvaté naší Vládkyně, Bohorodičky a vždy Panny Marie jeho (její) život. Neboť ty, Bože náš, jsi pramenem uzdravení a tobě slávu vzdáváme i tvému jednorozenému Synu a jednopodstatnému tvému Duchu nyní i vždycky a na věky věků. Amen.“

Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kteří se ocitnou v posledních okamžicích života. Proto vhodný čas na její přijetí je už tehdy, kdy věřící začíná být pro nemoc nebo stáří v nebezpečí smrti.

Zvláštní milost svátosti pomazání nemocných má tyto účinky:

  • spojení nemocného s Kristovým utrpením pro jeho vlastní dobro a pro dobro celé Církve
  • posilu, pokoj a odvahu křesťansky snášet utrpení nemoci nebo stáří
  • odpuštění hříchů, pokud je nemocný nemohl přijmout ve svátosti pokání
  • navrácení zdraví, pokud to prospěje duchovní spáse
  • přípravu na přechod do věčného života (porov. KKC 1499-1532)

Svátost pomazání nemocných v naší farnosti:

Svátost pomazání nemocných společně udělujeme 1x za rok v postní době.

Svátost pomazání nemocných udělujeme také na požádání po osobní domluvě s knězem.

Pokud je svátost pomazání nemocných udělována doma,  je třeba připravit stůl prostřený bílým ubrusem, kříž a dvě svíce.

Při neodkladném zaopatření doma nebo v nemocnici je potřeba uvést tyto údaje o nemocném:

  • jméno a příjmení
  • ulici a číslo domu (v případě bytu také poschodí)
  • v jakém stavu se pacient nachází – zda je ještě při vědomí nebo ne
  • je vhodné uvést telefonní kontakt